WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat: „P.P.U.H. JAKUBOWSKI”, Wola Książęca 6, 63-220 Kotlin.

 

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

 

 

–   Data zawarcia odbioru rzeczy:

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–   Adres konsumenta(-ów)

 

–   Podpis konsumenta(-ów)

 

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.